Mobile menu (ru)

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Польская стыпэндыяТворчая стыпендыя ў рамках рэалізацыі праграмы "Gaude Polonia" (у адрозненне ад дзяржаўнай адукацыйнай стыпендыі, якая прысуджаецца Міністрам нацыянальнай адукацыі Польшчы) прысуджаецца Міністрам культуры і нацыянальнай спадчыны Рэспублікі Польшча для маладых творцаў, дзеячаў культуры і перакладчыкаў польскай літаратуры. Навучанне, якое праходзіць штогод з 1 лютага па 31 ліпеня, заклікана дазволіць маладым творцам з краін рэгіёну ЦУЕ лепш даведацца пра польскую культуру, а таксама ўдасканальваць сваю творчасць пад апекай польскіх дзеячаў мастацтва і інстытутаў культуры. Заяўкі для ўдзелу ў праграме на наступны каляндарны год прымаюцца да 15 кастрычніка. Праграма таксама непасрэдна задзейнічана ў аказанні падтрымкі ў развіцці ўзаемадзеяння ў галіне культуры паміж Польшчай і суседнімі краінамі рэгіёну ЦУЕ. Кандыдатамі на атрыманне стыпендыі могуць быць: Мастакі; Літаратары; Перакладчыкі з польскай мовы; Музыкі; Кінематаграфісты; Мастацтвазнаўцы; Літаратурныя крытыкі; Спецыялісты, якія займаюцца аховай помнікаў; Музейныя работнікі. На суісканне творчай стыпендыі могуць прэтэндаваць маладыя творцы, якія адпавядаюць наступным патрабаванням: маюць вышэйшую адукацыю; узрост не перавышае 40 гадоў (у выключных выпадках 45 гадоў); падаюць 2 рэкамендацыі на атрыманне стыпендыі ад дзеячаў культуры не ў залежнасці ад краіны іх пражывання; прадстаўляюць два творы сваёй творчасці (у друкаваным выглядзе або на кампакт-дыску); валодаюць польскай мовай ў ступені, дастатковай для элементарных зносін. Памер творчай стыпендыі складае 3 тыс. польскіх злотых (каля 1100 $), якая выплачваецца Міністэрствам культуры і нацыянальнай спадчыны. Пражыванне ў студэнцкіх інтэрнатах падвышанай камфортнасці (у аднамесных пакоях), а таксама выдзяленне творчага куратара і 5 тыс. польскіх злотых (каля 1800 даляраў) на набыццё «матэрыялаў для творчасці» забяспечваецца Нацыянальным цэнтрам культуры, які, па сутнасці, і з'яўляецца асноўным каардынатарам па рэалізацыі стыпендыяльнай праграмы "Gaude Polonia". Пакет дакументаў прадастаўляецца ў польскія дыпламатычныя або консульскiя ўстановы. Адначасова копіі дакументаў можна выслаць у Нацыянальны цэнтр культуры: Факс: +48 (22) 2 100 104 E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Падрабязную інфармацыю аб праграме "Gaude Polonia" і фармуляры анкет можна атрымаць на сайце www.nck.plПольская стыпэндыяСтипендиальная программа Министра культуры и национального наследия Республики Польша «Гауде Полония» была учреждена в 2003 году Министром культуры и национального наследия Вольдемаром Домбровским. Изначально распространение программы рассматривалось лишь на Беларусь и Украину, однако, начиная с 2005 года, география вовлеченных государств была расширена на весь регион Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Творческая стипендия в рамках реализации программы «Гауде Полония» (в отличие от государственной образовательной стипендии, которая присуждается Министром национального образования Польши) присуждается Министром культуры и национального наследия Республики Польша для молодых артистов, деятелей культуры и переводчиков польской литературы. Обучение, которое реализуется ежегодно с 1 февраля по 31 июля, призвано позволить молодым артистам из стран региона ЦВЕ лучше узнать польскую культуру, а также совершенствовать свое творчество под опекой польских деятелей искусства и институтов культуры. Заявления для участия в программе на следующий календарный год принимаются до 15 октября. Программа также непосредственно задействована в оказание поддержки в развитии взаимодействия в области культуры между Польшей и соседними странами региона ЦВЕ. Кандидатами на получение стипендии могут быть: Художники; Литераторы; Переводчики с польского языка; Музыканты; Кинематографисты; Искусствоведы; Литературные критики; Специалисты, занимающиеся охраной памятников; Музейные работники. На соискание творческой стипендии могут претендовать молодые артисты, которые соответствуют следующим требованиям: имеют высшее образование; возраст не превышает 40 лет (в исключительных случаях 45 лет); предоставляют две рекомендации на получение стипендии от деятелей культуры вне зависимости от страны их проживания; представляют два произведения своего творчества (в печатном виде или на компакт-диске); владеют польским языком в степени, достаточной для элементарного общения. Размер творческой стипендии составляет 3 тыс. польских злотых (около 1100 дол. США), которая выплачивается Министерством культуры и национального наследия. Проживание в студенческих общежитиях повышенной комфортности (в одноместных номерах), а также выделение творческого куратора и 5 тыс. польских злотых (около 1800 долл.) на приобретение «материалов для творчества» обеспечивается Национальным центром культуры, который, по сути, и является основным координатором по реализации стипендиальной программы «Гауде Полония». Пакет документов предоставляется в польские дипломатические или консульские учреждения. Одновременно копии документов можно выслать в Национальный центр культуры: Факс: +48 (22) 2 100 104 E-mail:  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Подробную информацию о программе "Gaude Polonia" и формуляры анкет можно получить на сайте http://www.nck.pl/
Реформа образования Вы пачуеце меркаванне еўрапейскіх экспертаў, а таксама прадстаўнікоў беларускага Балонскага камітэта. Кожны з удзельнікаў зможа задаць пытанні і непасрэдна паўдзельнічаць у дыскусіі. Прэзентацыі еўрапейскіх экспертаў будуць рабіцца на англійскай мове. Пры неабходнасці, будзе магчымасць скарыстацца паслугамі перакладчыка. Дыскусія адбудзецца ў пятніцу 21 верасня па адрасе Незалежнасці 80-73 (офіс “Руху “За Свабоду”). Пачатак у 18.00. Праграма мерапрыемства: 18:00 — 18:30 Прэзентацыя дзейнасці Грамадскага балонскага камітэту. 18:30 — 19:00 Магчымасці і перашкоды на шляху рэфармавання сістэмы вышэйшай адукацыі ў Беларусі. 19:00 — 19:45 Удзел еўрапейскіх арганізацыяў у рэфармаванні сістэмы адукацыі ў Беларусі: погляд з Еўропы і Беларусі (дыскусія). 19:45 — 20:00 Падвядзенне вынікаў, нефармальная частка.Реформа образования Вы услышите мнение европейских экспертов, а также представителей беларуского Болонского комитета. Каждый из участников сможет задать вопросы и непосредственно поучаствовать в дискуссии. Презентации европейских экспертов будут делаться на английском языке. При необходимости, будет возможность воспользоваться услугами переводчика. Дискуссия состоится в пятницу 21 сентября по адресу Независимости 80-73 (офис “Движения “За Свободу”). Начало в 18.00. Программа мероприятия: 18:00 — 18:30 Презентация деятельности Общественного болонского комитета. 18:30 — 19:00 Возможности и преграды на пути реформирования системы высшего образования в Беларуси. 19:00 — 19:45 Участие европейских организаций в реформирования системы образования в Беларуси: взгляд из Европы и Беларуси (дискуссия). 19:45 — 20:00 Подведение итогов, неформальная часть.